Informacje podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony bestresearch.pl jest Tomasz Sieniutycz, właściciel firmy mieszczącej się przy ul. Trombity 16, Warszawa, NIP: 951-129-01-79, REGON: 010869606 .
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.
 3. Strona bestresearch.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników innych niż administratorzy i redaktorzy strony, nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez użytkowników portalu.

Dane udostępniane przez przeglądarkę

 1. Podczas użytkowania strony zbierane są dane wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych. Przeglądarki udostępniają dane takie jak:
  • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  • ustawienia języka
  • strona odsyłająca
  • data i godzina wysłania żądania do serwera
  • IP z którego zostało wysłane żądanie
 2. Dane te są przechowywane są w logach systemowych i wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony. Dzięki temu możemy zapewnić poprawne działanie strony, a także ulepszać jej strukturę i zawartość.
 3. Adresy IP zbierane przez portal nie mają na celu identyfikacji naszych użytkowników, ani nie są nigdzie ujawniane.

Privacy policy

Basic information

 1. The administrator of personal data obtained and processed as part of the bestresearch.pl website is Tomasz Sieniutycz, the owner of the company located at ul. Trombity 16, Warsaw, NIP: 951-129-01-79, REGON: 010869606.
 2. Personal data is processed in accordance with the provisions on the protection of personal data in a manner that guarantees their security and privacy.
 3. The bestresearch.pl website does not collect personal data of users other than administrators and editors of the website, does not process, share or use for marketing purposes data provided by portal users.

Data shared by the browser

 1. When using the website, data is collected resulting from the general principles of Internet connections. Browsers provide data such as:
  • name and version of the web browser
  • language settings
  • referring page
  • the date and time the request was sent to the server
  • The IP from which the request was sent
 2. These data are stored in system logs and are used to create statistics that help to understand how website users use the website. Thanks to this, we can ensure the correct operation of the website, as well as improve its structure and content.
 3. The IP addresses collected by the portal are not intended to identify our users and are not disclosed anywhere.